Commonwelath of Dominica


SỞ HỮU QUỐC TỊCH COMMONWEALTH OF DOMINICA- ĐẢO QUỐC THIÊN NHIÊN XINH ĐẸP CỦA VÙNG BIỂN CARIBEAN

16/02/2017

Thành lập năm 1993, Chương trình định cư kinh tế Dominica của Khối thịnh vượng chung cho phép những nhà đâu tư có đủ điều kiện tài chính và gia đìn...